27 Şubat 2013 Çarşamba

ARICILIK

Bitkisel kaynakları,arıyı ve emeği birlikte kullanarak bal,polen,arı sütü,propolis,arı zehiri
gibi ürünler ile ana arı,oğul ,paket arı gibi canlı materyal üretme faaliyetidir.
Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir
sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine önemli katkısı olan arıcılık dünyanın çoğu
ülkesinde ve ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır. Gerek arılardan elde edilen bal,
balmumu, arı sütü, arı zehiri ve benzeri ürünler gerekse arı yetiştiriciliği için üretilen petek,
kovan gibi malzemeler yönünden arıcılık bir sektör halini almıştır.


Türkiye’de arıcılıkla uğraşan aile sayısı 35 bin, arılı kovan sayısı 3.5 milyon, yıllık bal
üretimi ise 66 bin ton civarındadır. Türkiye'de kovan başına alınan bal verimi 20 kg. kadar
olup bu miktar çok düşük düzeydedir. Türkiye dünyadaki arı varlığının %5 ini, üretilen
balın %3-4 ünü ve ihracatın ise %1 ini oluşturmaktadır.
Yukarıda da görüldüğü gibi ülkemizdeki arı varlığı ile bal üretimi arasında bir dengesizlik
bulunmaktadır. Bunda teknik bilgi yetersizliği, bakım ve besleme noksanlığı, ana arı
üretiminin ihtiyacı karşılayamaması, kışlatmadaki bilgisizlik, hastalık ve zararlılarının
bilinmemesi ve zamanında teşhis ve tedavinin yapılamaması gibi hususların büyük payı
vardır.
Bu durum karşısında, dünya standardını yakalayabilmek için ; arıcılıkla uğraşan
vatandaşların teknik bilgiye sahip olmalarına, bilinçli arıcık yapmaları konusunda eğitim
almalarına, değişik projelerden dağıtılan kolonilerin arıcılık yapacak kapasite ve bilgisi
olanlara verilmesine, arı hastalıkları ve zararlılarının zamanında teşhisi ve gerekli
tedavisinin yapılmasına dikkat edilmelidir.
Bal arıları sosyal böcekler olup topluluk yaşamı sürdürürler. Bal, balmumu, arı sütü, arı
zehiri, polen ve propolis gibi insan sağlığı ve beslenmesi yönünden son derece değerli
ürünleri üretmesi ve toplaması yanında doğal ve tarımı yapılan bitkilerde sağladığı
tozlaşma hizmetleri ile de doğal denge ve tarımsal üretimde hayati öneme sahiptirler. Bir
bal arısı kolonisi morfolojik ve fizyolojik özellikleri bakımından farklılıklar gösteren bir ana
arı ile sayıları mevsimlere göre değişen miktarlarda işçi arı ve erkek arılardan oluşur. Ana
arı, kovandaki en önemli aile ferdidir.Bazı özel durumlar dışında her kovanda bir adet
bulunan ana arı, yumurtlayarak arı ailesinin çoğalıp güçlenmesini yani popülasyon
hacminin sürekli artmasını sağlayan tek kişi durumundadır. Teknik arıcılıkta ana arıyı
kullanma süresi iki yıldır. Yaşlı, başarısız ve güçsüz ana arılar, daha az koloni nüfusu ve
sonuçta daha az geri dönen bal ürünü demek olduğundan, arıcılar yıllık bakım
programlarında yedek ana arı bulundurmaya mutlaka yer vermelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................