17 Nisan 2013 Çarşamba

BAL ARISI (APİS MELLİFERA L., 1758) ZARARLISI VARROA (VARROA DESTRUCTOR) PARAZİTİNE KARŞI OKSALİK ASİDİN YÜZDE ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Denemede aynı yaşlı kız kardeş kraliçe arılara sahip 20 adet bal arısı kolonisi ve
standart Langstroth kovanlar kullanılmıştır. Deneme Ekim ayında Niğde ilinde
yürütülmüştür. Deneme öncesi tüm kolonilerin yavru miktarları ve yavrulu alan
miktarları dengelenmiş ve koloniler tesadüfi olarak 10’ arlı iki gruba ayrılarak 1. grup
oksalik asit uygulama grubu 2. grup ise kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Ergin arılar

üzerindeki varroa bulaşıklığını belirlemek amacıyla uygulama öncesi ve sonrası,
kontrol ve uygulama grubundaki her koloniden yaklaşık 200-250 adet ergin işçi arı,
içinde deterjanlı su bulunan kavanozlara alınmış, çalkalanarak varroaların arılardan
ayrılması sağlanmıştır. Ergin arı ve varroalar sayılmış, uygulama sonunda ergin arılar
üzerindeki varroa bulaşıklık oranı (%); örnekte sayılan toplam varroa sayısının örnekte
sayılan ergin arı sayısına bölünmesi ile saptanmıştır. Araştırmada % 3.3
konsantrasyonda (w/v) oksalik asit dihidrat – sukroz (1/1, w/v) solüsyonu; 5 ml/arılı
çerçeve sayılarına göre damlama yöntemi kullanılarak 10 gün ara ile 2 kez
uygulanmıştır. Uygulama öncesi uygulama ve kontrol grubundaki % bulaşıklık oranları
Henderson-Tilton % etki formülü yardımı ile oksalik asitin % etkisi tespit edilmiştir. İlaç
uygulanmadan önce uygulama grubundaki varroa bulaşıklığı (%25.87) ile kontrol
gurubundaki varroa bulaşıklığı (%24.57) arasındaki farklılık önemsiz (P>0.05, F:0.194,
df:1, M.S.:5099) iken birinci uygulama sonunda uygulama grubunda bulaşıklık %5.24,
kontrol grubunda ise %31.43 olarak belirlenmiş, ikinci uygulamadan sonra ise
uygulama grubunda %2.87, kontrol grubunda ise %41.74 olarak belirlenmiş ve her iki
uygulama sonrasında uygulama grubu ile kontrol grubu arasındaki farklılıklar istatistiki
olarak önemli (P<0.01, F:271,49, df:1, M.S.:3431) bulunmuştur. Oksalik asidin birinci
uygulamadaki etkinliği %84.49 olarak belirlenirken ikinci uygulamadaki etkinlik %
93.41 olarak belirlenmiştir.
Bu çalışma bize uygun zaman ve uygun dozda kullanılması halinde varroa
mücadelesinde oksalik asidin rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................