17 Nisan 2013 Çarşamba

BAL ARISI (APİS MELLİFERA L., 1758) HASTALIK VE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN ARILARIN ÖMÜRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Son yıllarda arıcılıkta verimliliği etkileyen ve arıların bilinmeyen sebeplerle ortadan
kaybolmasına neden olan değişik faktörlerin varlığından bahsedilmektedir. Son
yıllarda meydana gelen arı ölümlerinin nedenleri henüz tam olarak aydınlatılamamakla
birlikte bu durumun nedenlerinin son yıllarda yaşanan iklim düzensizliklerinin,
bölgelere uygun olmayan genotip kullanmanın, ticari olarak alınan ana arıların kalitesiz
olması, hastalık ve zararlıların yoğunluğu ve bunlara karşı yanlış ve bilinçsiz ilaç

kullanımının olabileceği bildirilmektedir. Arılarda hem verim düşüklüğüne hem de ileri
aşamalarında ölümlerine neden olan hastalık ve zararlılara karşı kullanılan ilaçlar arı
ürünlerinde ve kolonide kalıntı bırakarak hem arı ürünlerini tüketen insanların sağlığını
hem de arıların sağlığını tehdit etmektedir.
Bu çalışma arı hastalık ve zararlılarına karşı yoğun olarak kullanılan Fumidil-B, Neo-
Terramycin ve Bayticol ilaçların arıların ömür uzunluklarına dolayısı ile son yıllarda
tüm dünyada yaygın olarak bahsedilen koloni kayıpları üzerine etkisinin olup
olmadığını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme başlangıcında 20 koloni ergin
işçi arı ve yavru bakımından eşitlenmiş ve bu koloniler tesadüfi olarak 5’ erli 4 gruba
ayrılmış, 1. gruba Bayticol, 2. gruba Fumidil-B, 3. gruba Neo-Terramycin, 4. gruba hiç
ilaç verilmeyerek kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Her gruptan 100 adet olmak üzere
toplam 400 adet bir günlük işçi arı sırtından numaralandırılarak işaretlenmiş ve
gözetleme kovanına verilmiştir. Deneme kolonileri günlük olarak kontrol edilip
boyanarak işaretlenen işçi arılar sayılmış ve bu şekilde kaybolan veya ölen işçi arılar
belirlenerek kayıt edilmiştir. Deneme sonunda 1. gruptaki işçi arıların ortalama ömür
uzunlukları 44,97±4,90 gün, 2. gruptakilerin ortalama ömür uzunlukları 46,86±6,56
gün, 3. gruptakilerin ortalama ömür uzunlukları 45,38±6,12 gün ve kontrol grubundaki
işçi arıların ortalama ömür uzunlukları 47,72±6,06 gün olarak belirlenmiştir. Yapılan
varyans analiz sonucuna göre ömür uzunlukları bakımından gruplar arasındaki farklılık
istatistikî olarak önemli (P < 0.01) bulunmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................