27 Şubat 2013 Çarşamba

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARICILIK FAALİYETLERİ

Ülkemiz coğrafyası dikkate alındığında, yaklaşık
olarak 12.000 bitki çeşidi vardır. Arı varlığı
bakımından da ülkemiz dünyada 2. sırada yer
almaktadır. Arıcılık sürdürülebilir tarım ve ekolojik
denge için vazgeçilmez olan, gerek doğal
ve gerekse kültürel nesillerin devamı için tozlaşmayı
gerçekleştirmektedir. Arı aynı zamanda
biyolojik değeri yüksek bir ürün olan balı
üretmektedir. Böylece Arıcılık ülkemizde bitkisel
üretimdeki yeri (tozlaşma) ve elde edilen ürünlerin
insan sağlığı açısından değeri nedeniyle
önemli bir uğraş haline gelmiştir

(1). Bakanlığımızın
ilgili birimleri de konu ile ilgili yetki ve
sorumlulukları çerçevesinde arıcılığın daha da
ileri noktalara götürülmesi noktasında idari ve
teknik tedbir ve çalışmalarını sürdürmektedir.
Bakanlığımız organizasyonu içerisinde Genel
Müdürlüğümüz, Tarımsal Araştırmalar Mastır
Planı kapsamında Tarımsal Ar-Ge’ den sorumludur.
Kamu adına bu hizmet, ülkemizde özellikle
uygulamalı araştırmalar bakımından Genel
Müdürlüğümüz bünyesindeki araştırma enstitüleri
tarafından yürütülmektedir. Tarımsal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü Arıcılıkla ilgili her türlü
konu hakkında ilgili araştırma enstitülerinde
yürütülen, yürütülecek olan araştırma projelerinin
denetimi ve koordinasyonunu yapmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzce yürütülen projeler,
Tarımsal Araştırmalar Mastır Planında belirtilen
süreçten geçtikten sonra yürütülebilmektedir.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Konu Bazlı
Araştırma Enstitüsü olarak arıcılık konusunda
çalışan kuruluş, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsüdür.
Bu enstitüye ilave olarak Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü ve Alata Bahçe Kültürleri
Araştırma Enstitülerinde Arıcılık Bölümleri,
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde
de Arıcılık Birimi bulunmaktadır. 2008 yılında
Ardahan İlimizde bulunan Kafkas Arısı Üretim,
Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü’ne Kafkas
Arısı ile ilgili araştırma yetkisi verilmiştir.
Her yıl Genel Müdürlüğümüz denetim ve koordinatörlüğünde,
Araştırma Enstitülerimizde
yürütülen ve yürütülecek olan, Araştırma Projelerinin,
Tarımsal Araştırma Mastır Planı hedefleri
doğrultusunda planlanması, hazırlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesinde işbirliği
ve eşgüdümü sağlamak, bu çerçevede sonuçlanan
araştırma projelerini görüşmek, araştırma
sonuçlarının uygulamaya aktarılma ve yayımlanma
şeklini karara bağlamak, yeni proje
tekliflerini görüşmek, ortak proje tekliflerinin
hazırlanmasını sağlamak için program değerlendirme
toplantıları düzenlenmektedir.
Genel Müdürlüğümüz Hayvancılık ve Su Ürünleri
Araştırmaları Dairesi Başkanlığı -Kanatlı ve
Küçük Evciller Araştırmaları içerisinde Tarımsal
Araştırma Mastır Planı kapsamında; Ordu
Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 3,
Doğu Anadolu Tarımsal AE Müdürlüğün’ de 1,
Ege TAE Müdürlüğün’ de 1, Kafkas Arısı Üretim,
Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünde de 1
adet olmak üzere 6 adet arıcılık projesi devam
etmektedir.
DEVAM EDEN PROJELERİMİZ:
Orta ve Batı Karadeniz Bal Arılarının (Apis mellifera
L.) Islahı (Ordu Arıcılık AE.)
Ordu İli Doğal Florasında Yetişen Sarı Orman
Gülü Bitkisi (Rhododendron Luteum Sweet) Üzerinde
Anadolu Arısı (Apis mellifera anatoliaca)
ve Yöre Arısının Davranış Özellikleri ile Elde
Edilen Balın Biyokimyasal Yapısının Belirlenmesi
(Ordu Arıcılık AE.)
Bal Arısının (Apis mellifera L.) Kivi Bitkisi Üzerindeki
Aktivitesi ve Polinasyonuna Olan Etkisinin
Araştırılması (Ordu Arıcılık AE.)
İzmir Yöresi Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Saf
Hat Oluşturma Çalışmaları Ege TAE
Erzurum Yöresi Bal Arılarında (Apis mellifera L.)
Saf Hat Oluşturma Çalışmaları (Doğu Anadolu
Tarımsal AE.)
Kafkas Bal Arılarının Gen Kaynağı Olarak Muhafazası
Projesi (Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve
Gen Merkezi Müdürlüğü)
TAGEM ve Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü ( TÜGEM) işbirliği ile yürütülen
Ülkesel Arıcılık Projesinin TAGEM enstitülerinde
yürütülen Yerli Ekotiplerinin Belirlenmesi ve Islahı
alt projesi kapsamında aşağıdaki alt projeler
yürütülmektedir.
Batı Karadeniz Yöresi Bal Arılarında (Apis mellifera
L.) Saf Hat Oluşturma Çalışmaları (Ordu
Arıcılık Araştırma Enstitüsü)
İzmir Yöresi Bal Arılarında (Apis mellifera L.)
Saf Hat Oluşturma Çalışmaları (Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü)
Kafkas Bal Arılarının Gen Kaynağı Olarak
Muhafazası (Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen
Merkezi Müdürlüğü)
Yürütülen alt projelerden beklenen çıktılar; Projeler
ile, bölgelerdeki ekotipler belirlenecek ve
bölgelere uygun kaliteli damızlık ana arı üretilerek,
bal verimi artırılacaktır.
SONUÇLANDIRILAN PROJELERİMİZ
Karadeniz Bölgesi arıcılığının genel yapısının
belirlenmesi
Orta Karadeniz Bölgesine uygun balarısı ekotiplerinin
ıslahı
Anzer doğal florasında bulunan ballı bitkilerin
çiçeklenme seyirleri ile balarısı (Apis mellifera
) nın nektar ve polen toplama aktivitelerinin
saptanması
Italyan, Karniyol, Kafkas ve Anadolu arılarının
(Apis mellifera L. ) bazı gelişme ve üreme özellikleri
ile Juvenil hormon uygulamasının ana arı
kalitesi üzerine etkileri
Doğu Akdeniz Bölgesi koşullarında Muğla arısının
Karniyol ve İtalyan arıları ile melezlerinin
performansları ve ana arı kalitesinin saptanması
Çukurova bölgesinde bal arılarının Fazelya ve
Kolza bitkileri ile olan ilişkilerinin saptanması
Çukurova Bölgesi koşullarında yetiştirilen Fazelya
bitkisinin balarısı kolonilerinin populasyon
gelişimine nektar ve polen toplama etkinliğine
olan etkilerinin araştırılması
Güçlü koloni oluşturabilme ve bunun verim ve
bazı fizyolojik özelliklere etkilerinin belirlenmesi
Kontrollü koşullarda Bombus arısı yetiştiriciliği
üzerine araştırmalar
Ege Bölgesi arıcılık faaliyetlerinin teknik ve ekonomik
başlıca karakterlerinin belirlenmesi
İtalyan Irkı ana arılardan oluşturulacak koloniler
ile melezlerinin Ege Bölgesi şartlarında
performanslarının mukayesesi
İLERİYE DÖNÜK PROJEKSİYON
(2009-2012)
Tarımsal Araştırma Master Planı kapsamında,
yürütülen projelerin izlemesi, değerlendirilmesine
devam edilecektir.
Bütçe ihtiyaçlarının belirlenerek projelerin
bütçelerinin dağıtımı ve gerçekleşmeleri sağlanacaktır.
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde
mevcut olan Arıcılık biriminin alt yapısı iyileştirilecek.
Bu kapsamda, enstitüye arılık ve arıcılık
birim binası yapılacak ayrıca Suni tohumlama
çalışmaları için suni tohumlama cihazları alınarak
suni tohumlama laboratuarı kurulacaktır.
Ege Tarımsal Araştırma Enstitünde yürütülen
“İzmir Yöresi Bal Arılarında (Apis mellifera L.)
Saf Hat Oluşturma Çalışmaları” projesinde suni
tohumlama çalışmaları için koloniler 2009 yılı
içerisinde Ege denizindeki izole bir adaya taşınarak
doğal döllenmeleri sağlanacaktır.
Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde “Orta ve
Batı Karadeniz Bal Arılarının (Apis mellifera L.)
Islahı” projesi sonunda Karadeniz Bölgesinde
ihtiyaç duyulan kaliteli damızlık ana arı ihtiyacının
giderilmesine çalışılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

....

..............................