17 Nisan 2013 Çarşamba

AKUT TOKSIK BAL VE GRAYANOTOKSIN-I’IN RATLARDA BIYOKIMYASAL PARAMETRELER ÜZERINE ETKISI

Bu araştırmada akut toksik bal ve grayanotoxin-I alımının ratlarda biyokimyasal
parametreler üzerine etkileri incelendi. 12–15 haftalık 60 Swiss albino erkek rat (170-
300g) 23-25o C sıcaklıkta standart diyet ile 3 hafta boyunca beslendi. Her gurupta 12
rat olmak üzere ratlar 5 gruba ayrıldı: 1. gruba 25 g/kg toksik bal, 2. gruba 5 g/kg
toksik bal, 3. gruba 0.5 g/kg toksik bal gastrik olarak verilirken 4. grup ratlara i.p. 0.15
mg/kg GTX-I verildi. Beşinci grup olan kontrol grubundaki ratlara ise i.p. tuz solüsyonu
(%0.9) verildi. Total Protein, LDL, Glikoz, Trigliserit, Kolesterol, HDL, BUN, Kreatinin,
Ürik asit, Mg, Na, K, Cl, Total bilurubin, GGT, LDH, AST, ALT, ALP ve Albumin
değerlerinin incelendiği çalışmada total protein, glikoz, trigliserid, total kolesterol, BUN,
kreatinin, Mg, Na ve Albumin değerlerinin gruplar arasında istatistikî olarak farklılık
gösterdiği ve bu etkinin doza bağımlı olduğu görüldü.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................