17 Nisan 2013 Çarşamba

BURSA’DA BAL ARILARINDA GÖRÜLEN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışma ile Bursa ve çevresindeki arıcılık işletmelerinde bakteriyel yavru çürüklüğü
infeksiyonlarının incelenmesi amaçlandı.
Çalışmada Bursa ve çevresinde 153 kovan taranmış ve yavru çürüklüğü belirtileri
gösteren ve şüpheli toplam 17 (%1.11) kovandan petek ve işçi arı örnekleri alınmıştır.
Alınan petek örneklerindeki kapalı yavru gözleri steril olarak açılarak steril bir svap ile
larvalar toplandı.%0.9 NaCl içeren 5–10 ml. fizyolojik solüsyonda süspanse edildi.
Erişkin arı örnekleri ise yine %0.9 NaCl içeren 5–10
ml. fizyolojik solüsyonda ezildi.
Elde edilen süspansiyonlar diğer vegetatif bakteri formlarını öldürmek için 70 ºC‘de 15
dakika ısıtıldı. Larval kalıntı steril bir pens ile alınarak içinde sporların bulunduğu
süspansiyon 3000 devirde 20 dakika santrifüj edildi. Daha sonra elde edilen çökeltiden
BHI-N ((Brain Heart Infusion agar-BHI, 3 g / ml Nalidixic Asit (N 4382 – Sigma) +
BHIA (CM375 Oxoid), Nalidixic asit, BHI-T ((0.1 mg/l Thiamin (T 2645 Sigma) + BHIA
(CM375 Oxoid)) ve MYGPG agar (10 gr. Mueller Hinton Broth (CM0405 Oxoid), 15 gr.
Yeast Extract (L 21 Oxoid) 3 gr. KH2PO4, 2 gr. glukoz (L 71 Oxoid), 1 gr. Na-pyruvat,
20 gr. agar (L11 – Oxoid), 1000 ml distile su) ve Columbia Sheep Blood (CM0331
Oxoid) agara ekimler yapıldı. Besiyerleri aerobik ve mikroaerofilik koşullarda 34–37ºC
‘de 24–72 saat inkube edildi.
İnkubasyon süresi sonunda yavru çürüklüğü yönünden inceleme yapılan kovanlardan
elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre Amerikan ve Avrupa Yavru Çürüklüğü etkenleri Bursa ve
çevresinde taranan kovanlarda saptanmamıştır. Burada saptanan etkenler insan,
çevre ya da hayvan orjinli etkenlerdir. Bu da adi yavru çürüklüğü etkenlerinin insan ve
çevre eliyle bulaştırıldığını göstermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

....

..............................